Schlosshotel Karlsruhe, Karlsruhe

Bahnhofplatz 2 Karlsruhe76137, Germania